spolok-slovenskych-spisovatelov.sk Spolok slovenskych spisovate?ov

UPspolok-slovenskych-spisovatelov.sk
Title: Spolok slovenskych spisovate?ov
Description: Spolok slovenskych spisovate?ov Spolok slovenskych spisovate?ov Najstar?ie spisovate?ské zdru?enie na Slovensku * Vy?iel novy Literárny ty?denník 5 – 6/2017! * PRE?íTAJTE SI: Spolo?ny prejav ú?astníko
Keywords: Spolok slovenskych spisovate?ov, spisovate?, Slovensko, spolok, literatúra
spolok-slovenskych-spisovatelov.sk is ranked 3 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,372. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. spolok-slovenskych-spisovatelov.sk has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

spolok-slovenskych-spisovatelov.sk Information

spolok-slovenskych-spisovatelov.sk Information,spolok-slovenskych-spisovatelov.sk IP Address,spolok-slovenskych-spisovatelov.sk DNS Server

Website / Domain: spolok-slovenskych-spisovatelov.sk
Website IP Address: 85.239.227.101
Domain DNS Server: dns1.webnode.com,dns2.webnode.com

spolok-slovenskych-spisovatelov.sk Rank

Alexa Rank: 4727497
Html Domain Rank: 3/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

spolok-slovenskych-spisovatelov.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,372
Daily Revenue: $11
Monthly Revenue $359
Yearly Revenue: $4,372
Daily Unique Visitors 1,102
Monthly Unique Visitors: 33,060
Yearly Unique Visitors: 402,230

spolok-slovenskych-spisovatelov.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Vary Accept-Encoding
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Thu, 22 Feb 2018 22:45:58 GMT

spolok-slovenskych-spisovatelov.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Spolok slovenskych spisovate?ov 7 3.20%
spisovate? 20 2.94%
Slovensko 0 0.00%
spolok 7 0.60%
literatúra 0 0.00%

spolok-slovenskych-spisovatelov.sk Traffic Sources Chart

spolok-slovenskych-spisovatelov.sk Alexa Rank History Chart

aleax

spolok-slovenskych-spisovatelov.sk Html To Plain Text

Spolok slovenskych spisovate?ov Spolok slovenskych spisovate?ov Najstar?ie spisovate?ské zdru?enie na Slovensku * Vy?iel novy Literárny ty?denník 11 – 12/2017 * Nav?dy nás opustil ZDENKO KASá?, literárny historik, vysoko?kolsky pedagóg a dlhoro?ny ?len SSS – pre?ítajte si nekrológ a jeho medailón * PRE?íTAJTE SI: Spolo?ny prejav ú?astníkov a PROGRAMOVé NáVRHY A PO?IADAVKY KONGRESU SLOVENSKYCH SPISOVATE?OV s medzinárodnou ú?as?ou v Tren?ianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016 * * KONGRES SLOVENSKYCH SPISOVATE?OV 22. a 23. 9. 2016 – pod zna?kou SK PRES * Najnov?í Literárny ty?denník * KNI?Né NOVINKY SSS a VSSS 2016: * I. Balá?: ?as hmatu (ako voňajú sny) * J. Fekete Apolkin: Tajny denník pozem??ana * D. Hajko: Antické provokácie * H. Ko?ková: Repujúci grep * M. Ivani?ková: S tromi psami za p?tami * T. More: Utópia * H. Stiffel: Lenka a sedem psychopatov * B. Belák: Hrn?iarovo pole * A. Nociar: Posledná salva (svetla) * A. Hykisch: Verte cisárovi * ?o symbolizuje logo Literárneho ty?denníka? ZO ?IVOTA SPOLKU SLOVENSKYCH SPISOVATE?OV JUBILUJúCI SPISOVATELIA – ?LENOVIA SSS MAREC 2017 12. 3. 1932 – Ján Michálek (85) 22. 3. 1957 – Jana Judinyová (60) 22. 3. 1942 – Milan Zelinka (75) 24. 3. 1937 – Stanislav Igor ?imon?i? (80) 28. 3. 1932 – Ján ?ápka (85) 28. 3. 1947 – Juraj Taká? (70) 30. 3. 1952 – Karol Ondria? (65) 30. 3. 1937 – Milan Váro? (80) Blaho?eláme! FEBRUáR 2017 6. 2. 1937 – Anton Hupka (80) 7. 2. 1937 – Pavol Hudík (80) 16. 2. 1942 – Miroslav Pius (75) 17. 2. 1957 – Du?an Jarina (60) 23. 2. 1932 – Anton Hykisch (85) 27. 2. 1947 – Jozef Daník (70) JANUáR 2017: 1. 1. 1932 – Titus Kolník (85) 3. 1. 1982 – Peter Pap?o (35) 6. 1. 1942 – Brigita ?imonová (75) 7. 1. 1967 – Igor Válek (50) 16. 1. 1932 – Milan Polák (85) 23. 1. 1937 – Bo?ena Len?ová (80) 25. 1. 1947 – Michal Záleta (70) 27. 1. 1957 – Ján Fifik (60) 31. 1. 1957 – Peter ?vorc (60) Blaho?eláme! SPOLO?NY PREJAV ú?astníkov Kongresu slovenskych spisova te?ov s medzinárodnou ú?as?ou 22. a 23. septembra 2016 v Tren?ianskych Tepliciach PROGRAMOVé NáVRHY A PO?IADAVKY Kongres u slovenskych spisovate?ov Tren?ianske Teplice 22. a 23. 9. 2016 PRíSPEV KY a REFERáTY POZDRAVY TéMY Kongresu slovenskych spisovate?ov s medzinárodnou ú?as?ou 23. a 23. 9. 2016 v Tren?ianskych Tepliciach VYHLáSENIE Pr edstavenstva SSS k pripravovanému Kongresu slovenskych spisovate?ov (z 1. 6. 2016) Kongres slovenskych spisovate?ov, vedeckych pracovníkov a publicistov s medzinárodnou ú?as?ou z 30. 5. a? 1. 6. 1936 v Tren?ianskych Tepliciach – 80. VYRO?IE ?LENSKé ZHROMA?DENIE SPOLKU SLOVENSKYCH SPISOVATE?OV z 28.mája 2014 v Trnave Pre?ítajte si Vyhlásenie ?lenského zhroma?denia SSS a informácie o rokovaní. Pre?ítajte si NOVé ZNENIE STANOV SSS schválené ?lenskym zhroma?dením SSS 28. mája 2014 a zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 11. júla 2014. Fotogaléria Miroslav Bielik, predseda SSS, a pracovné predsedníctvo: Pavol Dinka, ?tefan Cifra, ?éfredaktor Literárneho ty?denníka a predseda KK SSS, Pavol Toma?ovi?, tajomník trnavskej odbo?ky SSS, a Zuzana Ková?ová, tajomní?ka nitrianskej odbo?ky SSS ú?astníci ?lenského zhroma?denia SSS 28. 5. 2014 v Trnave v sále kina Hviezda v ?ase otvorenia rokovania Miroslav Kapusta, Miroslav Bielik, Jana Borgu?ová, Rudolf Schuster, Jana Chrovátová, Július Lomen?ík a Du?an Jarina. ú?astníci ?lenského zhroma?denia SSS 28. 5. 2014 v Trnave. Z?ava: Vincent ?abík, zakladajúci ?éfredaktor Literárneho ty?denníka, Jozef Darmo a Franti?ek Juriga. ú?astníci ?lenského zhroma?denia SSS 28. 5. 2014 v Trnave vo foyere kina Hviezda. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >> Aktuality Nav?dy nás opustil ZDENKO KASá?, literárny historik, vysoko?kolsky pedagóg a dlhoro?ny ?len SSS 04.04.2017 15:04 MEDAILóN ?LENA SSS na webovej stránke SSS: KASá?, Zdenko [* 15. 8. 1924 Poltár – ? 29. 3. 2017] Za Zdenkom Kasá?om Zdalo sa, ?e tu s nami bude... Cely ?lánok Skon?il sa XXI. ro?ník Literárnej Banskej Bystrice 04.04.2017 13:57 Festival venovany pamiatke básnika Mikulá?a Ková?a na?al u? tretiu desiatku, ten aktuálny sa konal v poslednom marcovom ty?dni (27. – 31. 3.... Cely ?lánok 28. 3. – Jubilejny seminár o ?ivote a tvorbe spisovate?a PhDr. Milana Váro?a, ?lena SSS a KLF – o 14.00 hod. v Zichyho paláci na Venúrskej 9 v Bratislave – POZYVAME 27.03.2017 12:20 Spolok slovenskych spisovate?ov, Klub literatúry faktu na Slovensku a Vydavate?stvo SSS pozyvajú na jubilejny seminár o ?ivote a tvorbe... Cely ?lánok 23. 3. – Prezentácia zbierky poviedok KATARíNY KOLáRIKOVEJ Na periférii priate?stva – na Kapucínskej 1 v Mestskej kni?nici v Bratislave – POZYVAME 22.03.2017 14:18 Spolok slovenskych spisovate?ov, ?asopis Dotyky a Mestská kni?nica v Bratislave pozyvajú na prezentáciu zbierky poviedok edície Mladych... Cely ?lánok 27. – 31. 3 – XXI. ro?ník Festivalu Literárna Banská Bystrica – aj s prezentáciami tvorby ?lenov odbo?ky SSS v Banskej Bystrici – POZYVAME 22.03.2017 12:22 Spolok slovenskych spisovate?ov pozyva na podujatie XXI. ro?ník Festivalu Literárna Banská Bystrica 27. – 31. marec 2017 venovany pamiatke Mikulá?a... Cely ?lánok 21. 3. – VYDAVATE?SKY DE? SSS – od 15.00 hod. – v Zichyho paláci v Bratislave – POZYVAME 20.03.2017 14:59 Spolok slovenskych spisovate?ov, Vydavate?stvo SSS, s.r.o., Literárny ty?denník, Dotyky pozyvajú na VYDAVATE?SKY DE? SPOLKU SLOVENSKYCH... Cely ?lánok 21. 3. – Predná?ka – Jana ?tefánia Kuzmová, slovenská poetka, ?lenka SSS o poézii, pre?ívaní a tvorení metafory – o 13.00 hod. – FF UKF v Nitre – POZYVAME 20.03.2017 14:58 NA SLOVí?KO O SLOVE Nitrianska odbo?ka Spolku slovenskych spisovate?ov a Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre VáS POZYVAJú na predná?ku spojenú... Cely ?lánok 20. 3. – Ve?er s majstrami slova ANTONOM HYKISCHOM a PAVLOM HUDíKOM – vo V-klube v Bratislave - POZYVAME 20.03.2017 14:01 Národné osvetové centrum pozyva na podujatie VE?ER S MAJSTRAMI SLOVA spisovate?om Antonom Hykischom a rozhlasovym redaktorom Pavlom... Cely ?lánok Prezentovali monografiu ?ítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Moko?a) – aj s DVD 14.03.2017 12:18 Vo ?tvrtok 9. marca t. r. sa v priestoroch Divadla LAB Vysokej ?koly múzickych umení v Bratislave na Svoradovej ulici uskuto?nila promócia... Cely ?lánok 27. 4. – ROZPRAVY s ekológom Miroslavom Sanigom Príroda ohlasuje Bo?iu slávu – v Mestskej kni?nici v Ru?omberku – POZYVAME 14.03.2017 10:36 Literárny klub ru?omberskych spisovate?ov, Spolok slovenskych spisovate?ov – regionálna odbo?ka ?ilina a Mestská kni?nica v Ru?omberku pozvyvajú na... Cely ?lánok Od 3. do 30. 3. – Vystava Miroslava Barto?a TICHO RúK/AKT – v Galérii na Tehelnej vo Zvolene – POZYVAME 03.03.2017 14:19 Galéria na Tehelnej vo Zvolene pozyva na vystavu Miroslav Barto? TICHO RúK/AKT od 3. do 30. marca 2017 v Galérii na Tehelnej (budova Kemo) vo... Cely ?lánok Cena Fra Angelica 2017 aj ?lenom SSS Márii Bátorovej a Vincentovi ?abíkovi 02.03.2017 04:58 Pri príle?itosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov, vo ?tvrtok 23. februára v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca... Cely ?lánok 30. 3. – Rendezvous pod schod...

spolok-slovenskych-spisovatelov.sk Similar Website

Domain Site Title
isu.sk ISU ? Iniciatíva slovenskych u?ite?ov
slovensky-kopov.sk Slovensky kopov – Klub chovate?ov Slovenskych kopovov – Klub chovate?ov Slovenskych kopovov
kstpo.sk Klub slovenskych turistov regiónu ?ari? - Pre?ov, Sabinov, Lipany ::: www.kstpo.sk
hramescrabble.sk SSS - Slovensk?spolok SCRABBLE
bos-bratislava.sk Bratislavsky okrá??ovací spolok -
istropolitan.sk Slovensky katolícky akademicky spolok Istropolitan
vander.sk | Klub slovenskych turistov Vander
kstpuchov.sk Klub slovenskych turistov Púchov
midimusic.cz midimusic.cz | vyrobce ?eskych a slovenskych midisoubor?
ssj.sk Správa slovenskych jaskyň, Liptovsky Mikulá?
seismology.sk Vitajte na slovenskych seizmologickych stránkach
zemetrasenia.sk Vitajte na slovenskych seizmologickych stránkach
firmovo.sk Firmovo.sk - Moderny katalóg slovenskych firiem
swsbb.sk Spolok Westernov?ch Strelcov - Bansk? Bystrica
ssv.sk Spolok sv?tého Vojtecha - Informa?ny servis
nedasov.cz Neda?ov
crossfitstclairsville.com OV CrossFit
monitorujem.sk MONITORUJEM.SK > SPRáVY A SPRAVODAJSTVO - MONITORING SLOVENSKYCH A ?ESKYCH MéDIí